FAQ

Porady dotyczące instalacji i użytkowania


Grzałki bojlerowe z termostatem wyposażone są w termostaty z zabezpieczeniem STB, czyli bezpiecznikiem termicznym niesamoczynnie powrotnym. 
Bezpiecznik zadziała po przekroczeniu określonej temperatury i grzałka przestanie grzać. W takim przypadku należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, zdjąć pokrętło podważając je delikatnie, a następnie cienkim śruborkętem wcisnąć przycisk bezpiecznika znajdujący się obok osi termostatu.

Nie wszystkie nasze produkty posiadają w standardzie uszczelnienie w postaci oringu. 
Solidny instalator jest wyposażony w taśmę teflonową lub pakuły (przędzę zgrzebną) wraz z pastą do uszczelniania gwintów. 
Wspomniane wcześniej materiały można również nabyć w niemal każdym sklepie instalacyjnym.

Warunki gwarancji


Termin gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 36 miesiące od daty produkcji.

W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwej grzałki, to jest do:

a) usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
b) wymiany wadliwej grzałki na wolną od wad, jeżeli dokonanie naprawy będzie niemożliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana.

Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia wady producentowi i dostarczenia wadliwej grzałki do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta. 

Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

a) uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
b) spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 6 karty gwarancyjnej,
c) spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądż czyszczeniem grzałki,
d) będące następstwem posługiwania się grzałką niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
e) spowodowane zanieczyszczeniem grzałki kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nieprzeznaczonymi do tego celu,
f) wynikające z eksploatacji grzałki w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

a) dokonywania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki grzałki we własnym zakresie,
b) stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części grzałki np. zerwanie rękojeści, odcięcie wtyczki itp.,
c) stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, błąd innych oznaczeń identyfikujących grzałkę,
d) utraty karty gwarancyjnej.

a) Grzałka winna zostać dostarczona do naprawy w stanie kompletnym wraz z dokumentem zakupu, potwierdzonym przez sprzedającego.
b) W przypadku stwierdzenia, że oddana do naprawy grzałka jest sprawna technicznie i wolna od wad albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.