FAQ

Porady dotyczące instalacji i użytkowania


Grzałki wielofazowe lub jednofazowe mogą być zakończone zaciskami bezpośrednio połączonymi z elementem grzejnym bądź przewodami elektrycznymi zakończonymi zaciskami. W każdym przypadku podłączenia do zasilania elektrycznego musi dokonywać przeszkolony instalator posiadający aktualne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) lub odpowiednika w danym kraju oraz odpowiednią wiedzę z zakresu elektryki. Przed instalacją należy bezwzględnie upewnić się, iż źródło energii elektrycznej jest wyłączone.

 

Schemat połączenia produktu trójfazowego z termostatem - połączenie w trójkąt

Schemat połączenia produktu trójfazowego z termostatem - połączenie w gwiazdę

Schemat połączenia produktu trójfazowego bez termostatu - połączenie w gwiazdę

Schemat połączenia produktu jednofazowego podwójnego

Schemat połączenia produktu jednofazowego z termostatem

Schemat połączenia produktu jednofazowego bez termostatu

Grzałki bojlerowe oraz modułowe wyposażone są w termostaty z zabezpieczeniem STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer), czyli bezpiecznikiem termicznym niesamoczynnie powrotnym. Bezpiecznik zadziała po przekroczeniu określonej temperatury i grzałka przestanie grzać. W takim przypadku należy odłączyć grzałkę od źródła zasilania elektrycznego zdjąć pokrętło lub zatyczkę podważając ją delikatnie, a następnie cienkim śrubokrętem wcisnąć przycisk bezpiecznika znajdujący się obok osi termostatu. Jeżeli usłyszymy kliknięcie to STB został wciśnięty. Jeżeli nie usłyszano kliknięcia proszę skontaktować się z naszym działem technicznym.

 

Nie wszystkie nasze produkty posiadają w standardzie uszczelnienie w postaci oringu. 
Solidny instalator jest wyposażony w taśmę teflonową lub pakuły (przędzę zgrzebną) wraz z pastą do uszczelniania gwintów. 
Wspomniane wcześniej materiały można również nabyć w niemal każdym sklepie instalacyjnym.

Prosimy o kontakt w sprawie reklamacji w następujący sposób:


1. Należy pobrać Formularz reklamacyjny (L3_B_2_04) znajdujący się w zakładce do pobrania i wypełnić go.
2. Wydrukowany i podpisany formularz reklamacyjny zeskanować i załączyć w wiadomości e-mail zatytułowanej "Reklamacja".
3. Załączyć pozostałe wymagane załączniki wymienione w formularzu reklamacyjnym.
4. Wysłać utworzoną wiadomość e-mailową na adres info@eliko.pl

 

Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Warunki gwarancji


Termin gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego produktu.

W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwej grzałki, to jest do:

a) usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
b) wymiany wadliwej grzałki na wolną od wad, jeżeli dokonanie naprawy będzie niemożliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana.

Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia wady producentowi i dostarczenia wadliwej grzałki do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta. 

Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

a) uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
b) spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 6 karty gwarancyjnej,
c) spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądż czyszczeniem grzałki,
d) będące następstwem posługiwania się grzałką niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
e) spowodowane zanieczyszczeniem grzałki kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nieprzeznaczonymi do tego celu,
f) wynikające z eksploatacji grzałki w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

a) dokonywania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki grzałki we własnym zakresie,
b) stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części grzałki np. zerwanie rękojeści, odcięcie wtyczki itp.,
c) stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, błąd innych oznaczeń identyfikujących grzałkę,
d) utraty karty gwarancyjnej.

a) Grzałka winna zostać dostarczona do naprawy w stanie kompletnym wraz z dokumentem zakupu, potwierdzonym przez sprzedającego.
b) W przypadku stwierdzenia, że oddana do naprawy grzałka jest sprawna technicznie i wolna od wad albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.