Na skróty:  aktualności grzejnik grzałki elementy grzejne Strona główna produkty nurkowe parnik grzejnik Katalog produktów grzałki zapytanie elementy grzejne Złóż zapytanie
 
Zatrudnienie Fair Play

zatrudnienie fair play
Zatrudnienie Fiar Play

Praca zbiorowa pod redakcją

Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor:Zuzanna Ewa Markowska, współpraca: Paulina Bendarz
Wstęp
Jedną z firm wdrażających Standard „Zatrudnienie Fair Play" było przedsiębiorstwo produkcyjno – usługowo - handlowe ELIKO z siedzibą w Konopiskach w województwie śląskim, zatrudniające 60 pracowników. Firma rodzinna Romana Mońki działa na rynku już 27 lat, została założona w 1981 roku. Obecnie produkuje kilkadziesiąt rodzajów grzałek i elementów grzejnych. Przedsiębiorstwo realizuje również indywidualne zamówienia na wykonawstwo i produkcję nietypowych elementów grzewczych, oferując klientom fachowe doradztwo i pomoc projektanta. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów jest fakt posiadania kilkuset stałych odbiorców. Wśród nich są znani i cenieni producenci sprzętu AGD, firmy budowlane i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Dzięki dobrej opinii, jaką cieszą się elementy grzewcze firmowane znakiem ELIKO, rynek zagraniczny, a w szczególności indywidualni zleceniodawcy, obdarzyli to przedsiębiorstwo dużym zaufaniem. Spółka z powodzeniem współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami holenderskimi, litewskimi, łotewskimi i ukraińskimi.
ELIKO jest przedsiębiorstwem działającym na terenie całego kraju oraz realizującym zlecenia z zagranicy. Licząca się na rynku ciepłowniczym oraz posiadająca uznanie wśród swoich kontrahentów i partnerów firma, powinna posiadać profesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, jak i samym przedsiębiorstwem. Dlatego właśnie firma zdecydowała się na wdrożenie Standardu „Zatrudnienie Fair Play". Umowa na wdrożenie Standardu ze spółką jawną ELIKO została podpisana 18 grudnia 2006 roku. Firma zgłosiła się do projektu, po ukazaniu się w prasie informacji o możliwości implementacji Standardu.
Firma borykała się z problemami kadrowymi wynikającymi z braku odpowiedniego systemu oceny oraz efektywnej rekrutacji nowych pracowników - problemem jest też usytuowanie siedziby ELIKO. Konopiska, to mała miejscowość, leżąca niedaleko Częstochowy, w której ELIKO, jest głównym pracodawcą. Jednak mimo możliwości zatrudnienia w miejscowej firmie, wielu pracowników wywodzących się z okolic wybiera pracę w dużych firmach usytuowanych w Częstochowie lub poza granicami Polski. Firma ELIKO zamierza w najbliższej przyszłości rozszerzyć zasięg swojego działania na rynki Europy Zachodniej. Właściciele zdają sobie sprawę z tego, że bez zespołu efektywnych pracowników, nie uda się firmie skutecznie wejść ze swoją ofertą na nowe rynki.
Te czynniki złożyły się na podjęcie decyzji o implementacji Standardu ZFP. Kadra kierownicza spółki ELIKO stwierdziła, że sprzedaż wyłącznie na rynek krajowy zmniejsza, zarówno firmie, jak i jej pracownikom, szansę na dalszy rozwój. Zainteresowanie produktami i usługami przedsiębiorstwa z Konopisk, które wykazywali pojedynczy zleceniodawcy z zagranicy, pozwoliło sądzić, że może się ono rozwinąć, wraz z szerszym wejściem na rynek międzynarodowy. Jednak do umiejętnego wejścia na rynek Europy Zachodniej potrzebne jest opracowanie odpowiedniej strategii rozwoju.
Przebieg implementacji
Podstawowym celem wdrożenia Standardu „Zatrudnienie Fair Play" w firmie ELIKO była poprawa jakości zatrudnienia i funkcjonowania spółki na rynku. Najważniejszymi założeniami na przyszłość, które powinny zostać zrealizowane poprzez implementację Standardu jest: zatrzymanie pracowników, przyciągnięcie nowego personelu oraz rozpoczęcie działalności na rynkach europejskich. Właściciele ELIKO liczą na to, że dzięki realizacji tych założeń zadowolenie pracowników wzrośnie, a co za tym idzie podniesie się jakość pracy i w efekcie wzmocni się pozytywny wizerunek firmy, co będzie skutkowało oczywistym wzrostem zaufania wszystkich jej interesariuszy. Poprzez poszerzenie zasięgu działalności na rynki zagraniczne, firma uzyska szansę na zahamowanie zjawiska emigracji zarobkowej wśród obecnych i potencjalnych pracowników. Podjęcie decyzji przez zatrudnionego o pozostaniu w ELIKO, świadczyć będzie o tym, że firma ma do zaoferowania korzystne warunki zatrudnienia. Skutecznie i odpowiednio zmotywowany pracownik, pozostający w przedsiębiorstwie z Konopisk, będzie wykazywał większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, ale przede wszystkim będzie odczuwał większą satysfakcję z wykonanej pracy. Wpłynie to bezpośrednio na poprawę relacji z pracodawcą oraz w znaczny sposób podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa w porównaniu z innym podmiotami gospodarczymi z jego branży.
Drogą do osiągnięcia założonych celów jest porozumienie na linii pracownik - pracodawca oraz nawiązanie dialogu, prowadzącego do wspólnie wypracowanego stanowiska. Dlatego tak ważne było przeprowadzenie w firmie konsultacji w celu opracowania i implementacji każdego z procesów Standardu ZFP. Rozmowy konsultantów z kadrą i pracodawcą są niezbędnym narzędziem prawidłowego wdrożenia Standardu „Zatrudnienie Fair Play". Procesami, które w szczególności wymagały konsultacji były: ocena pracowników, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów i zapewnienie dobrych relacji międzyludzkich oraz włączanie pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu firmą. Dzięki wprowadzeniu zasady partycypacji, pracownik firmy ELIKO będzie miał świadomość, że w pewnym stopniu uczestniczy w życiu firmy, a decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą, są z nim konsultowane.
Osiem pierwszych procesów Standardu ZFP zostało wdrożonych bez komplikacji. Konsultacje z pracownikami odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ to głównie o ich opinię musiała się troszczyć spółka ELIKO. Znakomicie opracowano strategię rozwoju firmy, system rekrutacji pracowników oraz operacyjny system planowania zatrudnienia. Pewne problemy pojawiły się, przy określeniu motywatorów, które mogłyby skutecznie oddziaływać na pracowników i mobilizować do dalszej pracy w ELIKO. Kolejne trudności w realizacji procesów Standardu pojawiły się w trakcie sporządzania systemu ocen oraz zasad rozwoju zasobów ludzkich. Czynnikiem powodującym owe trudności w procesie wdrożenia był fakt, że wprowadzenie nowych praktyk budziło obawę pracowników ELIKO. Obawiali się oni, że nowe procedury przysporzą im więcej pracy np. konieczność uzupełniania ankiet oceny czy potrzeb szkoleniowych, a nic nowego nie wniosą. Dlatego przy tych procesach bardzo długo trwały konsultacje m.in. dotyczące zawartości pytań oceniających czy częstotliwości ocen. Pierwszym i podstawowym krokiem w opracowywaniu Standardu ZFP było dopracowanie misji firmy. Misja, która funkcjonowała wcześniej wymagała uaktualnienia i poddania konsultacjom. Zarząd spółki wraz z pracownikami stwierdził, że podstawowym zadaniem firmy ELIKO jest nieustanne dążenie do umacniania swojej pozycji na rynku. Kluczem do stabilizacji rynkowej jest, między innymi, dostrzeganie i zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów oraz permanentne podnoszenie jakości wyrobów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji. Bardzo ważny jest również systematyczny rozwój kadry, która dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji będzie mogła lepiej dostosować się do potrzeb i zamówień kontrahentów.
Kolejnym krokiem było spisanie systemu wartości biznesowych i etycznych, który służy zintegrowaniu działalności firmy z wartościami społeczności lokalnej takimi, jak postawa etyczna i wrażliwość społeczna. Narzędziem kontrolującym przestrzeganie przyjętych norm jest opracowany, również w ramach Standardu ZFP, system monitoringu przyjętych wartości.
Jak już wcześniej zaznaczono, priorytetowym celem przedsiębiorstwa ELIKO było stworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. W trakcie opracowywania strategii wyznaczone zostały zasadnicze kierunki rozwoju przedsiębiorstwa na okres 5 lat. Głównym i podstawowym punktem strategii było i jest wypracowanie pozycji lidera wśród dostawców elementów grzejnych dla polskich firm wykorzystujących w swych produktach podzespoły wytwarzane przez ELIKO. Wyszukanie wiodących polskich producentów, nawiązanie i utrzymanie kontaktu będzie należało do obowiązków krajowego działu doradczo-handlowego. Doświadczenia pozyskane na rynku krajowym posłużą za przykład w tworzeniu działu doradczo-handlowego dla kontaktów z kontrahentami zagranicznymi. Współpraca zostanie nawiązana zarówno z krajami Europy Wschodniej jak i Zachodniej. Do sprawnego wdrażania wszystkich aspektów Strategii potrzebne jest rozwinięcie działu projektowego w celu usprawnienia procesu przygotowania produkcji za pomocą systemów informatycznych, zdobycie środków finansowych w postaci np. dotacji unijnych na rozwinięcie produkcji oraz przeszkolenie kadry odpowiedzialnej za obsługę linii technologicznych. Systematyczne wprowadzanie nowych produktów na rynek pozwoli firmie na utrzymanie dobrej pozycji wśród renomowanych dostawców elementów grzejnych. W opracowaniu kolejnych procesów ELIKO w sposób komplementarny określiło swoje cele i oczekiwania strategiczne. Dzięki temu powstał szczególny plan zapotrzebowania kadrowego wraz ze strategią pozyskania nowych pracowników oraz szczegółowym określeniem wymagań, jakie kandydaci muszą spełnić by zrealizować cele spółki. Stworzono procedury zapewniające pracownikom możliwość zgłaszania sytuacji problematycznych i konfliktowych. Wprowadzono system ocen, który dzięki procedurom dwustopniowej oceny zapewni sprawiedliwe i uczciwe premiowanie pracowników najlepszych, a z drugiej strony pozwoli na zidentyfikowanie słabych stron, które trzeba usprawnić.
Początkowe oczekiwania, co do skuteczności wdrożenia procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, w sposób kompleksowy zostały zrealizowane. Bardzo szczegółowo sporządzono proces rekrutacji pracowników. Firma ELIKO z pełną świadomością przyznaje, że rozwój przedsiębiorstwa w największym stopniu zależy od zatrudnionej kadry. Opracowany Regulamin Rekrutacji i proces naboru nowych pracowników ma służyć wybraniu jak najlepszej kadry. Opracowano system adaptacji pracowników zapewniający skuteczne wprowadzenie nowych pracowników do zespołu i stanowisk pracy.
W czasie wdrażania Standardu ZFP kadra kierownicza firmy ELIKO zauważyła, jak ważne jest motywowanie pracowników do pracy. Motywatory, wynagrodzenia, ocena pracowników oraz ich ważna rola w kierowaniu przedsiębiorstwem, to elementy i zarazem procesy Standardu „Zatrudnienie Fair Play", które służą pracownikom za pomoc i stabilizator w zakładzie pracy.
Wdrożenie Standardu ZFP wymagało trzykrotnej wizyty w przedsiębiorstwie ELIKO, w tym jeden raz była to wizyta dwóch konsultantów. Biorąc pod uwagę również czas spędzony nad przygotowaniem wizyt przepracowano łącznie 12 dni. Prace związane z konsultowaniem opisu procesów i przygotowywaniem dokumentów wzorcowych pochłonęły ponad 34 dni, czyli 274 godziny pracy. Tak, więc wdrożenie Standardu w firmie produkcyjnej o podobnej wielkości wymaga ponad 46 dni pracy konsultantów. Przy uwzględnieniu bieżących stawek rynkowych (ok. 500 zł/ dzień pracy konsultanta) koszty pracy można wycenić na 23.125 zł. Poza nimi należy uwzględnić koszty przejazdów i koszty komunikowania się (telefony) - 2.800 zł. Łącznie, wdrożenie Standardu „Zatrudnienie Fair Play" w podobnej firmie wymaga nakładów w kwocie 25.925 zł.
Wnioski
Wdrożone procesy znajdują swoje zastosowanie w codziennych działaniach firmy, zarówno przy realizacji celów długoterminowych, jaki i krótkoterminowych. Pojawiające się wcześniej problemy oraz pomoc ze strony konsultanta wspierającego wdrażanie Standardu ZFP, pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników implementacji. W przedsiębiorstwie ELIKO powoli zmienia się podejście pracowników do firmy. Są oni coraz bardziej otwarci i zaczynają zauważać potrzebę wprowadzenia zmian. Chętniej włączają się do działań inicjowanych przez Zarząd.
Implementacja Standardu „Zatrudnienie Fair Play" w przedsiębiorstwie produkującym elementy grzewcze, może posłużyć za przykład dla innych firm z tej i innych branż, chcących poprawić swój wizerunek zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Bardzo ważne jest równe traktowanie wszystkich zatrudnionych. Jest to bardzo dobry motywator, który powoduje, że ludzie chętniej, aktywniej i pewniej poruszają się w sferze swoich obowiązków. Odpowiednio zmotywowany zespół, w sposób bardzo znaczący buduje i utrwala wizerunek firmy na zewnątrz. Standard „Zatrudnienie Fair Play" pomaga dostrzec przedsiębiorcom braki w zarządzaniu firmą. Za jedną z najlepszych praktyk, wypracowanych przez przedsiębiorstwo ELIKO w ramach wdrażania Standardu można uznać opracowanie strategii rozwoju firmy. Została ona opracowana z myślą o wejściu na rynki Europy Wschodniej i Zachodniej oraz uruchomieniu nowej linii produkcyjnej. Do realizacji strategii zostały wyznaczone odpowiednie osoby, które mają być odpowiedzialne za nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, utrzymanie tych kontaktów oraz wypracowanie stałego porozumienia z przedstawicielami wyznaczonymi do tego samego zadania od strony kontrahenta. Aby zapewnić sobie mocną pozycję w handlu polskim i zagranicznym niezbędne jest systematyczne wprowadzanie nowych produktów. Za pomocą wcześniej przeprowadzonych analiz, wydaje się realne wyprzedzenie konkurencji we wprowadzaniu do sprzedaży nowych produktów, zgodnych ze zmieniającymi się normami oraz trendami na rynku.
Efektem połączenia systemu wartości etycznych i biznesowych firmy oraz systemu rekrutacji pracowników jest równe traktowanie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dzięki opracowaniu zrozumiałego systemu wartości, wyłania się jasny obraz, tego co dla firmy jest najważniejsze - ludzie. Ze szczególnym poszanowaniem praw zatrudnionych został opracowany Regulamin Rekrutacji i Adaptacji Pracowników. Dzięki takiemu uregulowaniu i nowemu systemowi rekrutacji, przyszły personel będzie mógł odpowiedzieć sobie na wszystkie wątpliwości dotyczące jego ewentualnej pracy w przedsiębiorstwie ELIKO, zaś firma jest w stanie związać się z pracownikiem, który sprawdzi się na zajmowanym stanowisku.
Trudności pojawiające się w trakcie wdrażania Standardu „Zatrudnienie Fair Play" w przedsiębiorstwie ELIKO zostały rozwiązane. Zrozumiały jest fakt, że wdrażanie tak obszernego projektu, wiązało się z pokonywaniem pewnych przeszkód.
Głównym i najważniejszym problemem, który pojawił się w trakcie implementacji w firmie ELIKO, był brak zrozumienia potrzeby wprowadzenia Standardu ze strony pracowników. Zrozumienie i zaangażowanie w rozmowy z zatrudnionymi na ten, jak i inne tematy opłaca się. Firma odzyskuje zaufanie w oczach pracowników, a oni „odwdzięczają" się wzrostem efektywności pracy. Pierwotnie przewidzianym terminem wdrożenia Standardu „Zatrudnienie Fair Play" w ELIKO był lipiec 2007 r. Ze względu jednak na wielość i złożoność prac, potrzeby wielu konsultacji i opracowania większości procedur i systemów, termin wdrożenia został przełożony na koniec 2007 roku.